info@editorsguild.org

+251 11 855 0154

Firew Abbabaa

Walitti Qabaa Boordii

Gulaalaa Muummee Dirree Tiyuubii

Immabeet Dammaqaa

Walitti Qabaa Itti Aantuu Boordii

Hooggantuu Menshi Pirodaakshinii fi Qopheessituu Maammaa Afrikaa TV Shoow

Muluqan Yewondiwosan Kiflee

Barreessaa Boordichaa

Gulaalaa Olaanaa Gaazexaa Kaappitaal

Mettaasebiyaa Kaasaayee

Miseensa

Barreessaa, Gulaalaa Olaanaa fi Bocaa

Efreem Tafaraa Gonfaa

Miseensa

Barreessaa, Gulaalaa Olaanaa fi Bocaa

Zakkaariyaas Sintaayyoo

Miseensa

Hoogganaa FM Tirritaa 97.6

Getaachew Yaalew

Miseensa

Gulaalaa Muummee Itti AanaaTajaajila
Oduu Itiyoophiyaa

Yittaayyaal Axinaafuu Zawudee

Miseensa

Gulaalaa Olaanaa Oduu TV AMECO

Nabiyyuu Wandasan Nigaatuu

Miseensa

Gulaalaa Muummee Korpooreeshinii
Biroodkastii Itiyoophiyaa